Textgranskning

Jag erbjuder textgranskning på fyra olika nivåer. Dessa nivåer har tagits fram av yrkesföreningen Examinerade språkkonsulter i svenska för att underlätta att definiera och avgränsa ett textgranskningsuppdrag. Naturligtvis är gränserna mellan dem något flytande, men de ger en fingervisning om omfattningen. Observera att för varje nivå ingår granskningen som omfattas av nivån innan. En granskning på nivå 2 innehåller alltså även korrekturläsningen som avser nivå 1.

Nivå 1: Korrekturläsning

Detta är den ytligaste nivån av textgranskning. Målet är att texten ska vara språkligt korrekt avseende stavning, böjning och syftning, samt att texten är konsekvent gällande ordval, terminologi och förkortningar.

Nivå 2: Mottagaranpassning

På den här nivån anpassas texten till sitt sammanhang, exempelvis utgående från mottagarnas förkunskaper, förväntningar och krav. Texten bearbetas för att få rätt stil, nivå och ton för sammanhanget.

Nivå 3: Lättare redigering

På nivå 3 granskas texten som en helhet. Redigeringar exempelvis kan gälla disposition, styckeindelning, rubriker och underrubriker.

Nivå 4: Omfattande bearbetning

På denna nivå kan det handla om att skriva om en text med genomgripande förändringar, även avseende innehållet. Det kan exempelvis handla om att anpassa en text till en ny målgrupp eller producera en text baserat på intervjuunderlag.